วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

วารสารประจำเดือน : พฤษภาคม, 2020 - สิงหาคม, 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Academic Journal of Thailand National Sports University

สาขาวิชา:

การกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด