วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

วารสารประจำเดือน : มกราคม, 2020 - เมษายน, 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Academic Journal of Thailand National Sports University

สาขาวิชา:

กีฬา พลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด