วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3

วารสารประจำเดือน : กันยายน, 2019 - ธันวาคม, 2019

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

สาขาวิชา:

พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด