วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

วารสารประจำเดือน : มกราคม, 2019 - เมษายน, 2019

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

สาขาวิชา:

พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด