เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Academic Journal Thailand National Sports University

Focus and Scope

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้องของบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและหน่วยงานภายนอก
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและอ้างอิงผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

Publication Frequency

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – เดือนเมษายน      **ออกเผยแพร่เดือนมกราคม**
ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม    **ออกเผยแพร่เดือนพฤษภาคม**
ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม    **ออกเผยแพร่เดือนกันยายน**

ขอบเขต

การกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณารับบทความ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับตีพิมพ์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยและบทความวิชาการภาษาไทย

• วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่รับบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นหรือวารสารอื่นได้ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้

สมัครสมาชิกวารสารรายปี จำนวน 500 บาท

กระบวนการพิชญพิจารณ์ (บุคคลภายนอก) จำนวน 3,000 บาท

Peer Review Process

บทความทุกฉบับจะได้รับการตรวจอ่านเบื้องต้นจากบรรณาธิการ จากนั้นบทความที่รับพิจารณาจะเข้าสู่กระบวนการพิชญพิจารณ์ แบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blinded) และต้องผ่านการตอบรับโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามขอบข่ายของบทความ จำนวน 2 ท่าน

หน้าที่ของกองบรรณาธิการ

การพิจารณากลั่นกรองบทความของกองบรรณาธิการไม่เผิดเผยผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญแก่กันและกันเพื่อให้การพิจารณามีความเที่ยงตรง กองบรรณาธิการจะปกปิดผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดขั้นตอนการพิจารณาบทความ บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์กองบรรณาธิการไม่สามารถนำมาอ้างหรือใช้เพื่อการอ้างอิงได้ หากผู้เขียนไม่ได้ยินยอม รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะเก็บเป็นความลับและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ต้นฉบับที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร และบทความในวารสารเป็นแนวคิดของผู้แต่ง มิใช่แนวคิดของคณะกรรมการจัดทำวารสาร ซึ่งหากมีการตรวจพบว่าบทความมีการกระทำอันแสดงถึงการผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งเจ้าของบทความ