บทความ ผู้เขียน
1 การศึกษาผลรูปแบบความหลากหลายของยีน ACTN3 R577X ต่อกลศาสตร์เชิงมุมโดยใช้ motion capture เทคโนโลยี

 • นาย พงศ์ปณต วงศ์วีรกูล (Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University)
ดาวน์โหลด
2 การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ของท่าจั้มโฟล์ดเสิร์ฟในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทย

 • รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
 • พัชรพร พ่อค้าชำนาญ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
3 ผลของการใช้โปรแกรม Autisswim ที่มีต่อทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและสมรรถภาพทางกายของเด็กออทิสติก

 • ยศธร รัตนจัง (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดาวน์โหลด
4 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

 • วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ (ศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคำแหง)
 • คัคนางค์ ประไทรัพย์ (ศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคำแหง)
 • วิมลมาลย์ สมคะเน (ศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคำแหง)
ดาวน์โหลด
5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่ส่งผลต่อโรคอ้วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคเหนือ

 • นางสาวสุวลักษณ์ โลหกุล (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)
ดาวน์โหลด
6 ผลการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4

 • จิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
7 ปัจจัยที่มีผลต่อนักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทย

 • ธนิก วิชัยดิษฐ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดาวน์โหลด
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • อรวรรณ เหมือนภักตร์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • ผกามาศ ชัยรัตน์ (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด
9 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อเสริมสร้างความเป็นอาสาสมัครของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • พลวริศปกรณ์ สุทธิคีรี (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • กัลพฤกษ์ พลศร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดาวน์โหลด
10 ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย

 • ดิฏฐชัย จันทร์คุณา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
 • อัศวิน จันทรสระสม (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
 • กรรณิกา อินชะนะ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
 • ธิติพงษ์ สุขดี (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)
 • นิลมณี ศรีบุญ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ดาวน์โหลด
11 การเปรียบเทียบกระบวนการนโยบายของการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

 • นิตยา เรืองมาก (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
ดาวน์โหลด
12 ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาด้วยการฝึกแบบสถานีที่มีต่อทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ของนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น

 • ชญานันทน์ ไทรศักดิ์สิทธิ์ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
13 สารบัญ

บทความวิชาการ (Academic article)

 • วารสารวิชาการ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
ดาวน์โหลด
14 โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา

บทความวิจัย (Research article)

 • สุตาภัทร ประดับแก้ว (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดาวน์โหลด
15 ศักยภาพโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเกาะช้าง

บทความวิจัย (Research article)

 • เกริกไกร นนทลักษณ์ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวทยาลัยพะเยา)
 • ชวลีย์ ณ ถลาง (วิทยาลัยการจัดการ มหาวทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บทความวิจัย (Research article)

 • มานิกา แสงหิรัญ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
ดาวน์โหลด
17 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 1

บทความวิจัย (Research article)

 • สุจิตรา แดงศรีธรรม (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • วัฒน์ บุญกอบ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • จันทร์จารี เกตุมาโร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • เกษม ชูรัตน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ดาวน์โหลด
18 แบบฝึกการสร้างเสริมความแข็งแรงและการทรงตัวของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมโยคะประยุกต์

บทความวิจัย (Research article)

 • จตุรงค์ เหมรา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง)
 • อุมาภรณ์ คงอุไร (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง)
 • โกศล รอดมา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์)
 • ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
ดาวน์โหลด
19 ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และระดับฮอร์โมน IGF-I ในนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชน

บทความวิจัย (Research article)

 • ณัฐธิดา บังเมฆ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม)
 • สุกัญญา เจริญวัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • กนก พานทอง (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • นิรอมลี มะกาเจ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ราตรี เรืองไทย (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • ไพโรจน์ สว่างไพร (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
20 กิจกรรมพลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ

บทความวิจัย (Research article)

 • พิชิตพล คำมงคล (คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช

บทความวิจัย (Research article)

 • วิภัสสร มากนคร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • วัฒน์ บุญกอบ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • จันทร์จารี เกตุมาโร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • เกษม ชูรัตน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ดาวน์โหลด
22 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินสภาวะกายและจิตใจสำหรับการบาดเจ็บทางการกีฬาในนักกีฬาไทย

บทความวิจัย (Research article)

 • ธิรตา ภาสะวณิช (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ดาวน์โหลด
23 ผลการใช้บทเรียน เรื่อง ศิลปะการป้องกันตัวแบบไอคิโด โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทความวิจัย (Research article)

 • ชาติชาย สร้อยดอกสน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • เกรียงศักดิ์ บุญญา (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ดาวน์โหลด
24 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน ในจังหวัดสุโขทัย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บทความวิจัย (Research article)

 • รัตติกาญจน์ ภูษิต (คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย)
ดาวน์โหลด
25 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเกาะช้างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในทัศนะของผู้ประกอบการ

บทความวิจัย (Research article)

 • รุ่งนภา อุดมชลปราการ (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 • ชวลีย์ ณ ถลาง (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)
ดาวน์โหลด